خانه كعبه


خانه كعبه  خانه كعبه:
 
«خداوند، خانه كعبه، بیت الحرام را قوام كار مردمان گردانید.»كعبه، بیت الله الحرام، بیت العتیق، بیت الله، خانه خدا، دومین قبله مسلمانان ساختمان چهار گوشه مسقفى است در داخل مسجدالحرام. نماى ظاهرى خانه از سنگ سبز مایل به خاكسترى است كه از كوههاى مكه آورده اند. خانه كعبه در تمام مدت سال با پرده اى سیاه كه حاشیه فوقانى آن قلاب دوزى شده پوشیده است. بناى خانه كعبه بر روى پایه اى از سنگ مرمر به ارتفاع 25 سانتى متر است و آن پایه را شاذروان مى گویند. ساختمان مربع شكل خانه كعبه با زاویه هاى آن، چنان است كه بتواند فشار بادهاى سخت را بشكند و خانه را از آسیب نگاه دارد.
 
بلندى خانه كعبه تقریباً 15 متر است. ضلع غربى (كه میزاب در آن قرار دارد) دوازده متر و پانزده سانتیمتر است و ضلع شرقى پانزده متر و نود و دو سانتى متر و طول ضلع جنوبى ده متر و بیست و پنج سانتى متر است.
 
دَرِ خانه بر ضلع شرقى قرار دارد و بلندى آن از زمین دو متر است. براى در آمدن به خانه، باید از نردبان استفاده شود. دَرِ خانه كعبه در تمام مدت سال بسته است، مگر هنگامى كه بخواهند داخل خانه را شست و شو كنند (این مراسم در این سالها معمولاً در روز هفتم ذوالحجه برگزار مى گردد) و یا شخصیت هاى بزرگ اسلامى را به زیارت درون خانه مشرف سازند. اما در سالهاى پیش، گاه خادمان كعبه در مقابل دریافت پول از زائران، رخصت مى داده اند تا به درون خانه بروند.