دار ارقم


دار ارقم  دار ارقم
 
این همان منزلى است كه پیغمبر و نخستین دسته هاى نومسلمان در آغاز اسلام پنهانى در آنجا گرد مى شدند و خدا را عبادت مى كردند. دار ارقم نزدیك كوه صفا بوده است، بیرون ازمسجد. سپس در آنجا كتابخانه اى ساختند این كتابخانه به سال 1395هجرى قمرى ویران شد واكنون جزو میدان است.