قبرستان مَعْلاة

قبرستان مَعلاة ـ محله بالا ـ یا حُجون كه در میان ایرانیان به قبرستان ابوطالب شهرت یافته قبرستانى كهن است

قبرستان مَعْلاة  قبرستان مَعْلاة
 
قبرستان مَعلاة ـ محله بالا ـ یا حُجون كه در میان ایرانیان به قبرستان ابوطالب شهرت یافته قبرستانى كهن است كه به دلیل درآغوش گرفتن بسیارى از چهره هاى برجسته و ممتاز از اجداد و اصحاب رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و علما و تابعین، پس از قبرستان بقیع، قبرستانى مورد توجه و اعتناى مسلمانان بوده و از زیارتگاه هاى عمومى زائرانِ خانه خدا به شمار مى آید. این مكان را در قرون اخیر به نام «مقبره بنى هاشم» نیز مى شناسند. سنگى كه در مدخل ورودى قبرستان نصب شده نشان مى دهد كه قبرستان یاد شده در سال 1383 ق. تجدید بنا شده است. در حال حاضر، با كندن كوه حجون تلاش مى شود تا محدوده قبرستان در آن سمت نیز گسترش یابد. در گذشته ورود به قبرستان ممنوع بود، اما در حال حاضر امكان ورود به قبرستان براى مردان وجود دارد.