مسجد ابوذر

این مسجد در انتهاى شارع ابوذر فعلى است

مسجد ابوذر  مسجد ابوذر:
 
این مسجد در انتهاى شارع ابوذر فعلى است و اخیراً آن را كوفته و از نو با مساحتى بیشتر ساخته اند.