مسجد سلمان فارسى

یكى از مساجد سبع یا به طور دقیق تر مساجد خندق، مسجد سلمان فارسى است

مسجد سلمان فارسى  مسجد سلمان فارسى
 
یكى دیگر از مساجد سبع یا به طور دقیق تر مساجد خندق، مسجد سلمان فارسى است كه پس از پایین آمدن از مسجد فتح، نخستین مسجد سمت راست است. بنا به برخى از روایات تاریخى، سلمان با پیشنهاد كندن خندق، نقش مهمى در جنگ احزاب داشته است. این مسجد درگذر زمان، آباد شده و مورد عنایت زائران حرم نبوى بوده
 
است. مورّخان و سفرنامه نویسان نیز به وجود آن اشاره كرده اند. این مسجد داراى شبستان و صحن است و 50/8 متر طول و 7 متر عرض دارد. در منابع شیعى آمده است كه در مسجد سلمان فارسى نماز خوانده شود.