بر در خانه او شاه و گدا می آید با نوای حاج منصور ارضیویدیوهای مشابه