آسمون مدینه امشب بارون غم میباره- حاج محد رضا طاهریویدیوهای مشابه