خاک درگاه تو بر دردم شفاست با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه