در میان حجره غم دل بریدم با نوای حاج محمد رضا طاهریویدیوهای مشابه