یاد روزی که از اینجا رفته بودم که انگار از دنیا رفتمویدیوهای مشابه