نگاهم فقط به گنبد/دوباره اشک من درآمد با نوای حاج محمدرضا طاهریویدیوهای مشابه