گشت از شدت غم مرگ عیان در نظرم با نوای سید مجید بنی فاطمهویدیوهای مشابه