طواف خانه خدا


حج لبیک بدون تردید تمام مردم، غیر از انبیا و امامان معصوم، دچار یك سلسله گرفتاریهاى باطنى و ظاهرى هستند، كه آن گرفتاریها محصول هواها و هوسها و دچار شدن به وساوس شیطانى و شهوات نفسانى است.

اگر از آن برنامه ها به زنجیرها و غل هاى افتاده بردوش جان و دست و پاى روح، و هویت نفس تعبیر كنیم، تعبیر بیجایى نیست.

زائر به هنگام طواف باید علاوه بر ذكر خدا و خواندن دعاهاى وارده از عمق قلب، به آن غل و زنجیرهایى كه در طول زندگى به دست و پاى حیات بسته توجه نماید و با هر دورى كه به عنوان طواف به گرد خانه دوست مى زند و در حقیقت براى تسلیم خود به حضرت محبوب دور محبوب مى گردد، غلى از آن غل ها، و زنجیرى از آن زنجیرها را با كمك دوست از دست و پاى جان باز مى كند تا با اتمام طواف بتواند به حریم مقام ابراهیم وارد شود، وپیشانى در پیشگاه دوست به خاك مذلّت بگذارد.

1 ـ با طواف اول، هستى خود را از حجاب كفر، كه سایه اى خطرناك بر چهره ظاهر و باطن و مانعى سنگین در مقابل تابش نور توحید بر عمق قلب است برهاند.

2 ـ با طواف دوم، وجود خود را از شرك خفى و جلى كه ظلمى عظیم بر پیكره انسان و انسانیت است، رها سازد.

3 ـ باطواف سوم، دست و پاى جان را از زنجیر نفاق و دورویى آزاد كند.4 ـ با طواف چهارم، از آلودگى هوا و هوس و اسارت زرق و برق و زنجیر مادیّت و گرفتارى به دام طبیعت خود را نجات دهد.

5 ـ با طواف پنجم، از زنجیر طمع و حرص و بخل و آز بیرون آید.

6 ـ با طواف ششم، از چاه خطرناك عُجب و خودبینى و ریا و سمعه بدر آید.

7 ـ با طواف هفتم، از حالت خطرزاى كبر و استعلا و استغنا در آید.

چون بعد از این هفت طواف، از محل مطاف خارج شود،به حقیقت حس كند كه از زیر بار این برنامه هاى شیطانى رسته و با لطف و عنایت دوست، این زنجیرهاى اسارت و غل هاى سنگین را از دست و پاى حیات باز نموده، و آنچنان سبك حال و سبكبال شده كه هر لحظه مرغ جانش مى خواهد قفس تن را بشكند و به سوى جانان، با كمال شوق و رغبت و عشق و محبت به پرواز درآید.


چون از طواف عمره تمتع فارغ شد و بهره هاى لازم را نصیب جسم و  جان كرد و اعمال بعد از طواف را انجام داد، پس از چند روز استراحت، نوبت به طواف حج تمتع مى رسد; طوافى كه عرفات و مشعر و منا و رمى و قربانى

و  تقصیر آن را بدرقه كرده اند در این هفت دور نیز باید به هر دورى از بقایاى آن، تاریكى هاى مانده در جان خود را نجات دهد.

1 ـ در طواف اول، سر خود را و آن چه در اوست از چشم و زبان و گوش و فهم و درك و عقل و خرد، از گناهان مربوط به آنها خلاص كند و سر و  آنچه در اوست بر سر پیمان دوست و عهد حضرت او كه قرآن است بگذارد و  با جنابش عهد كند كه جز خیال او تا آخر عمر نداشته باشد، و جز به او فكر نكند و آنچه را در عرصه گاه هستى مى بیند از آثار او ببیند و جز سخن او نگوید و جز به اوامر و نواهى او و انبیا و امامان گوش ندهد.

و خلاصه این عضو بسیار مهم را كه خود داراى اعضایى است، تسلیم حضرت یار كند و تصمیمش بر این قرار بگیرد كه تا زنده است سر در راه او داشته باشد، كه هركس بدین حقیقت آراسته شود، بنده اى وارسته شود و در معرض لطف خاص حضرت جانان قرار گیرد.

2 ـ در طواف دوم حج تمتع، دو دست خود را از جمیع گناهان و معاصى; از قبیل گرفتن رشوه، غصب مال، كوفتن بر سر مظلوم، امضاى نا حق، غش در معامله و لمس نامحرم آزاد نماید، كه وصى رسول حق فرمود:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ یَدِهِ»(1)

«مسلمان واقعى كسى است كه تمام مسلمانان از زبان و دست او سالم و راحت و در امان باشند.»

 

3 ـ در طواف سوم حج تمتع، خویشتن را از تجاوزات شكم آزاد نموده، براى همیشه خود را گرسنه طعام معنوى كند و از دنیا و خوراك و پوشاك آن به اندازه لازم قناعت ورزد.

4 ـ در طواف چهارم، به آزادى در شهوات، به خصوص غریزه جنسى كه هیجان و حرصش انسان را به افراط در عمل و برنامه هاى حرام دعوت مى كند، خاتمه دهد و آن را به قید عفت مقید نماید، كه شهوت دیو خطرناكى است كه در صورت حاكم شدن به انسان، عاقبتى جز سخط و غضب حق و در قیامت جز عذاب سنگین جهنم بجا نخواهد گذاشت.


5 ـ در طواف پنجم، زنجیر گناه از دو پاى خویش باز كند و از برداشتن قدم عصیان، خود را در مصونیت حق ببرد و تصمیم قطعى بگیرد با قدمهایى كه به طواف خانه محبوب موفق شده، تا آخر عمر به مراكزى كه رضاى حق
در آن نیست نرود.

6 ـ در طواف ششم حج تمتع، قلب خود را از محبت ها و كینه هاى غلط و جاذبه هاى ضد حق و حقیقت آزاد نماید و این حریم ملكوتى را كه خانه واقعى حق است، از بت هاى زنده و بى جان خالى نماید و آن را تبدیل به آیینه منعكس كننده اسماء و صفات دوست كند. كه اگر دل اسیر بت هاى جاندار و  بى جان و شیاطین انسى و جنّى و جواذب باطل باشد، طواف در آن حریم مقدس تحقق پیدا نخواهد كرد.

در آداب ظاهر طواف، در مناسك فقهاى عظام آمده: كم و زیاد كردن طواف موجب بطلان طواف است. در آداب معنوى هم باید به این حقیقت توجه داشت كه اگر دل با حالت خلوص و اخلاصش و با توجه كاملش به صاحب بیت همراه طواف كننده نباشد، از طواف كم شده، و اگر دل همراه با شیاطین و بت ها در طواف آید، به طواف اضافه شده و در هردو صورت به معنویت طواف ضربه شدیدى وارد خواهد آمد!


7 ـ در طواف هفتم حج تمتع، لازم و بلكه واجب است كه طواف كننده از نقطه دورى از دوست، با تمام قدرت و قوت و در كمال خلوص و اخلاص و عشق و محبت، به
سوى مرحله قرب و نزدیكى به حریم ملكوتى محبوب
حركت كند و در محور لقاء و وصال قرار گیرد و آماده تماشاى جمال معشوق گردد تا از شور و شوق این تماشا در مقام ابراهیم قرار گیرد و با تمام هستى در آن مقام رفیع سر به سجده آورده و از تمام دنیا و مافیها براى ابد چشم پوشى نماید و به طور دائم غرق تماشاى جمال یار شود. آنگاه در آن جایگاه عرشى، تمام سلولهاى وجودش مترنّم به این واقعیت گردد، كه بلبل گلزار عشق حضرت فیض در ضمن یك غزل بیان فرموده:


دل و جانم اسیر غم تاكى *** خسته محنت و الم تا كى

عمر را صرف هرزه كردن چند *** مایه حسرت و ندم تا كى

دلم از فكرهاى بیهوده *** دایم الحزن و النقم تا كى

نقش بى اصل آرزو و امل *** بر دل و جان زدن رقم تا كى

محنت رنج نو به نو تا چند *** غصه و درد دمبدم تا كى

كرده ها منتج پشیمانى *** گفته ها مورث ندم تا كى

در ره دین و در طریق هدى *** اعمى و ابكم و اصم تا كى

جان علوى به قید تن تا چند *** دشمنان شاد و محترم تا كى

آنِ حق تا به چند خوار و سبك *** و آن باطل ولى نعم تا كى

غفلت از یاد آخرت تا چند *** غم دنیا و بیش و كم تا كى

گفتن حرفهاى بیهوده *** به نواهاى زیر و بم تا كى

 

آخرین طواف در آن محل رفیع و مكان عرشى طواف نساء است كه پس از آن و دو ركعت نمازش، كارى جز برگشت به وطن باقى نمى ماند.

در این مرحله كه، آخرین نقطه اوج و كمال معنوى است، باید در هر شوط از طواف وارد مقامى از مقامات هفت گانه سلوك شد و آن منازل به ترتیبى كه در معارف حقّه آمده، بدینصورت است:


1 ـ در طواف اول، وارد منزل «توبه» شود، امّا نه توبه از

گناه، كه توبه از گناه را در طواف عمره و حج تمتع به سامان رسانده، بلكه توبه از غیر حق كه با این توبه، دوده هاى باقى مانده از گناهان از آیینه جان شسته شود و جز حكومت جانانه توحید در باطن وجود باقى نماند.

2 ـ در دور دوم، قدم در منزل با عظمت «ورع» بگذارد; ورعى كه حصن حصین خداوند مهربان است، كه با قرار گرفتن طواف كننده در این حصار ملكوتى، از شرّ شیاطین ظاهرى و باطنى مصونیت حاصل مى گردد و بر نورانیت روح و جان و قلب و نفس اضافه مى شود.

3 ـ در دور سوم، قدم در منزل «فقر» بگذارد; یعنى عرفان به هویت واقعى خویش پیدا كند، كه با تمام وجود مملوك و عبد و بنده و نیازمند مالك و معبود و محبوب حقیقى است، و او را نیاید كه همراه با حالت استغناء و علو شود.

احساس این فقر و نیاز، مایه فخر اولیا و عاشقان بود تا جایى كه حضرت ختمى مرتبت با زبان قال و حال مى گفت: «الفقر فخرى.»


آرى آنان كه دچار حالت استغنا و علوّند، بى شك گرفتار خزى دنیا و عذاب آخرت خواهند شد; زیرا حالتى را به خود بسته اند كه بر اثر آن حالت از خدا و قیامت و نیز

عبادت و خدمت محروم شده و در حقیقت در باطن خویش مدعى خدایى نسبت به خود و بندگان حقّند.

4 ـ در دور چهارم قدم در وادى «زهد» بگذارد كه زهد آزادى دل از تعلّقات غیر خدایى، و جدا زیستن از محرمات و خوددارى از افراط و تفریط و مایه سلامت باطن و بصیرت دل و آگاهى به خطرات و عامل سالم ماندن از شرور و بیرون رفتن از دنیا با سلامت كامل روح و نفس است.

5 ـ در دور پنجم طواف، قدم به منزل «صبر» نهند، آن حالت پرقیمتى كه نمى گذارد انسان در برابر حوادث تلخ و شیرین از كرامت و فضیلت و انسانیت و ایمان و اخلاق دست بردارد و دین به دنیا بفروشد، و آخرت به لذّت زودگذر معامله كند و جاى حق را با باطل در زندگى عوض نماید.

6 ـ در طواف ششم، قدم در وادى با عظمت «توكّل» گذارد و براى همیشه حضرت محبوب را در تمام امور وكیل خود گیرد و براى اصلاح امور دنیا و آخرت برجناب او و راهنماییهاى حضرتش تكیه نماید و به عنایت و رحمت و لطف و كرم او با كمال اطمینان اعتماد كند كه خداوند مهربان براى عبد در دنیا و آخرتش كافى و در همه