حج در كلام حضرت حافظ


حج لبیک حافظ هم به کرات از حج و کعبه سخن میگوید:

در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم *** سر زنشها گر کند خار مغیلان غم مخور

***

جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد *** که جان زنده دلان سوخت در بیابانش

***

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو *** خانه میبینی و من خانه خدا میبینم

***

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد *** که خاک میکده عشق را زیارت کرد