نفى یك عادتِ جاهلى


نفى یك عادتِ جاهلى  نفى یك عادتِ جاهلى
 
این آیه در واقع یك عادت جاهلى را نفى كرده است; زیرا در جاهلیت، اشراف در مسیرى اختصاصى، كنار از بستر رودى كه مردم در آن به سوى مشعر جارى بودند، حركت مى كردند و اسلام دستور داد: از همانجا كه خلق در حركتند، شما هم حركت كنید; یعنى همه مسلمانان باید در عرفات وقوف كنند و سپس به سوى مشعر بیایند و از آنجا به سوى منا كوچ نمایند; زیرا مى دانیم كه حرف عطفِ «ثمّ» براى تراخىِ زمانى است و ترتیب را مى فهماند; یعنى تراخىِ زمانى بین الإفاضتین و مى دانیم كه «افاضه» به معناىِ حركتِ بعد از وقوف است.