تمیز كاری و ضدعفونی پشت بام کعبه


تمیز كاری و ضدعفونی پشت بام کعبه ستاد حج وزیارت صدا وسیمابرای حفظ پاکیزگی و درخشش کعبه ی مشرفه تمیز کاری طی چند مرحله صورت می گیرد، نخست بام کعبه خاكروبی و غبارزدایی می شود، سپس كل بام پاک كاری می گردد و بعد از آن نگهدارندۀ پرده، دیوار پشت بام و درب بام کعبه از بیرون تمیز می شوند.