تصاویر قدیمی: حضور کارگردان پایتخت به همراه حسن پورشیرازی در مکه مکرمه-جبل النورویدیوهای مشابه