علی تنها مانده میان این همه غم دنیا با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه