آتش و بیت بتول را چگونه باور کنم - با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه