محنت کشیدم شب و روز از بی کسی با نوای حاج سید مهدی میردامادویدیوهای مشابه