میرسد آن امام خوبی که کارش همیشه تعلیم است با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه