ای تو که نقش اسمت در آسمانهاست با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه