سرمستم و بیتابم و میخونم از محمد (ص) با نوای حاج مجید بنی فاطمهویدیوهای مشابه