سلطان این عالم تنها غربیونه با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه