شب هشتم-ای علی اکبر حسین،ای امید خیمه ها با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه