شب ششم -جمل را به تصویر میکشم با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه