شب پنجم-سرباز آخر بود،مدافع حرم بود با نوای حاج محمد طاهریویدیوهای مشابه