شدی مثل تسبیح...... .با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه